بررسی تاثیر مصرف خرما بر پیشرفت زایمان زنان نخست زا

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
در قرآن، معجزه بزرگ پیامبر اسلام، در آیات شریفه 27-23 سوره مبارکه مریم، خوردن خرما به حضرت مریم در حین زایمان حضرت مسیح توصیه شده است. با استناد به آیات فوق، پژوهشی با هدف تعیین تاثیر مصرف خرما بر پیامدهای زایمان زنان نخست‏ زا انجام شده است.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 80 زن نخست ‏زای داوطلب سالم واجد معیارهای ورود به مطالعه، در دو گروه مداخله شربت خرما و گروه کنترل (در هر گروه 40 نفر) صورت گرفت. مداخلات در هر دو گروه در طی فاز فعال (دیلاتاسیون 7-4 سانتی متر) انجام و تا شروع فاز انتقالی (دیلاتاسیون 8 سانتی متر) ادامه یافت. مراقبت ها و کنترل، طبق پروتکل کشوری آمادگی برای لیبر و زایمان فیزیولوژیک انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات فردی، کنترل های انجام شده در لیبر و ثبت میزان مصرف مایعات بود.
یافته ها
نتایج پژوهش نشان داد که میانگین طول فاز فعال زایمان در گروه مداخله به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (0/01>p)
نتیجه گیری
بنظر می‏ رسد که مصرف شربت خرما بدون در پی داشتن عوارض مادری و جنینی، می‏ تواند طول مدت فاز فعال زایمان را کاهش داده و سبب پیشرفت زایمان شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
48 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1951031 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!