اثر آفت کش کارباماته کارباریل بر رشد جمعیت روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorus

پیام:
چکیده:

روتیفرها به دلیل حساسیت و اهمیت اکولوژیکی شان غالبا به عنوان موجودات آزمایشگاهی شاخص آلاینده های آبی به کار می روند. در این تحقیق سطح پاسخ جمعیت روتیفر B. calyciflorus نسبت به شش غلظت مختلف از کارباریل (1،0، 10، 100، 200 و 400 میکروگرم در لیتر (parts per billion)) با سه تکرار به ازای هر غلظت طی مدت شش روز مورد بررسی قرار گرفت. تراکم و نرخ رشد ویژه روتیفرها به طور روزانه در گروه شاهد و تیمارهای حاوی آفت کش کارباریل محاسبه شد. نتایج نشان داد که رشد جمعیت روتیفرها با افزایش غلظت کارباریل در محیط کشت به طور معنی داری (05/0>P) کاهش یافت. بیشترین تراکم (001/1±79/34 فرد در میلی لیتر) در روز ششم مربوط به تیمار شاهد و کمترین تراکم (10/0±28/6 فرد در میلی لیتر) مربوط به تیمار حاوی غلظت 400 میکروگرم در لیتر کارباریل به دست آمد. همچنین نرخ رشد ویژه روتیفرها با افزایش غلظت این آفت کش به طور معنی داری (05/0>P) کاهش یافت و از 006/0±71/0 در تیمار شاهد به 003/0±37/0 در غلظت 400 میکروگرم در لیتر آفت کش رسید. نتایج این تحقیق نشان داد که آفت کش کارباریل قادر است حتی در غلظت های بسیار پایین جمعیت روتیفر B. calyciflorusرا به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1951679 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!