تغییرات پروتئوم یونجه در برابر تنش ناشی از تغذیه شته خالدار یونجه Monell Therioaphis Trifolii به کمک تکنیک الکتروفورز دوبعدی

نویسنده:
پیام:
چکیده:

شته خالدار یونجه با نام علمیTherioaphis trifolii از جمله آفات مهم یونجه می باشد. به منظور بررسی پاسخ پروتئوم یونجه نسبت به تغذیه این شته، نمونه برداری از یونجه (ژنوتیپ همدانی) تحت تغذیه و شاهد صورت گرفت. تجزیه و تحلیل پروتئوم بافت برگی، 208 لکه پروتئینی قابل تشخیص در رنگ آمیزی با آبی کوماسی، شناسایی نمود. از این میان بر اساس آزمون t، 16 لکه در سطح احتمال 1% دارای تفاوت معنی دار (01/0p≤) بودند. لکه های پروتئینی دارای تغییرات بیان معنی دار، بر اساس نقطه ایزوالکتریک و وزن ملکولی در بانک های اطلاعاتی مورد جستجو قرار گرفته و پروتئین های احتمالی پاسخ دهنده به شرایط تنش آفت شناسایی شدند. دسته بندی پروتئین های مورد شناسایی بر اساس گروه های عملکردی نشان داد که بیشترین مقدار بیان در پروتئین هایی بوده که نسبت به تنش تغییر بیان داشته اند. دی سولفیدایزومراز، آلدهید دهیدروژناز، پروتئین های شوک حرارتی، پلی فنل اکسیداز و پروکسی ردوکسین از جمله این پروتئین ها بودند. این موضوع نشان از تکاپوی گیاه یونجه در سطح بیان پروتئین ها برای ایجاد مقاومت در برابر آفت شته خالدار دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -125
لینک کوتاه:
magiran.com/p1951682 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.