اثرات عوامل جدید سنتتیک محافظت کننده در برابر انجماد بر ویژگی های بافت شناسی انواع دسته جات فولیکول های پیش حفره دار گاوی شیشه سازی شده

پیام:
چکیده:
مطالعات گذشته اختلافات فراوانی در مورد بهترین نوع و غلظت عوامل محافظت کننده در برابر انجماد و تنوع زیستی بین دسته جات مختلف فولیکول های پیش حفره دار بعد از فرآیند محافظت در برابر انجماد بافت تخمدانی گزارشاتی را ارائه نموده اند. هدف مطالعه حاضر، بررسی آثار پلیمرهای سنتتیک جدید بر ویژگی های بافت شناسی انواع مختلف فولیکول های پیش حفره دار پس از انجماد به روش شیشه سازی بافت تخمدان گاوی بود. قطعات تخمدانی از هر جفت تخمدان گاوی به دست آمدند و به سرعت جهت ارزیابی مورد تثبیت قرار گرفتند (گروه شاهد تازه) یا تحت فرآیند شیشه سازی (گروه های سوکروز، X-1000 ، Z-1000 و پلی وینیل پیرولیدون) واقع شدند و هر دو گروه به مدت یک یا پنج روز به صورت برون تنی کشت داده شدند. در این رابطه اگرچه اضافه نمودن X-1000 موجب درصد های بالاتری از فولیکول های طبیعی تقریبا برای تمام انواع فولیکول پیش حفرهدار در مقایسه با دیگر گروه ها گردید، اما استثناهایی نیز وجود داشت. این نتایج بیانگر آن است که اضافه نمودن پلیمر پلی وینیل پیرولیدون در محیط های انجماد می تواند نسبت به دیگر عوامل محافظت کننده در برابر انجماد موجب بهبود ریخت شناسی فولیکول های انتقالی در مرحله پس از گرمسازی و فولیکول های مقدماتی کشت داده شده در روز پنجم گردد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، این گونه میتوان نتیجه گرفت که با وجود آنکه اغلب هدف از فرآیند محافظت در برابر انجماد بافت تخمدانی، حفظ فولیکول های مقدماتی می باشد، اما با انتخاب بهترین ترکیب از عوامل محافظت کننده در برابر انجماد نفوذ کننده و غیرنفوذ کننده (پلیمرهای سنتتیک) به داخل سلول، مراحل پیشرفته تر فولیکول های پیش حفره دار گاوی مانند فولیکول های انتقالی، اولیه و ثانویه نیز ممکن است پس از فرآیند محافظت در برابر انجماد حفظ گردند
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
9 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1951722 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!