تاثیر زوال بذر و پتانسیل آب بر شاخص های جوانه زنی و بیوشیمیایی بذر گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) در دماهای مختلف

پیام:
چکیده:
مقدمه
جوانه زنی بذر از اولین مراحل مهم و پیچیده در چرخه زندگی گیاهان است و تحت تاثیر عوامل وراثتی و محیطی بسیاری قرار می گیرد. عوامل مختلفی در جوانه زنی و استقرار گیاهچه تاثیرگذار هستند. از جمله این عوامل می توان به خصوصیات گیاه مادری (تغذیه، ژنتیک)، مرحله ی رسیدگی بذر در زمان برداشت و همچنین عوامل محیطی (دما، پتانسیل آب، تهویه و فشردگی خاک) اشاره کرد. بنیه بذر نیز به عنوان اولین جزء از کیفیت بذر تحت تاثیر زوال بذر در طی انبارداری کاهش می یابد. هدف از پژوهش حاضر بررسی واکنش جوانه زنی و بیوشیمیایی بذرهای زوال یافته گیاه شنبلیله در دامنه های دمایی و رطوبتی مختلف می باشد.
مواد و روش ها
این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج در سال 1395 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل بذرهای زوال یافته و بدون زوال در نه سطح دمایی (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 و 45 درجه سانتی گراد) و هفت سطح پتانسیل اسمزی (صفر، 2/0-، 4/0-، 6/0-، 8/0-، 1- و 2/1- مگاپاسکال) بود.
یافته ها
در این آزمایش اثر زوال بذر، پتانسیل آب و برهمکنش آن ها در هر محیط بر شاخص های جوانه زنی (درصد و سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه گیاهچه) و بیوشیمیایی (قندمحلول، پرولین، پروتئین محلول و آنزیم کاتالاز) بذر گیاه شنبلیله معنی دار بود. نتایج نشان داد که در بذرهای زوال یافته مقادیر درصد و سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه گیاهچه با کاهش پتانسیل اسمزی آب محیط در دماهای پایین تر و بالاتر از دمای 20 درجه سانتی گراد، کاهش و مقادیر ترکیبات بیوشیمیایی بذر (قند محلول، پروتئین محلول، پرولین و آنزیم کاتالاز) نیز افزایش یافت.
نتیجه گیری
به طورکلی شاخص های جوانه زنی و بیوشیمیایی بذر گیاه شنبلیله به ترتیب نسبت به پتانسیل های آب، زوال بذر و دمای جوانه زنی بذر حساسیت نشان می دهد. در شرایط کاهش پتانسیل اسمزی آب، دمای جوانه زنی کمتر از 20 درجه سانتی گراد منجر به افزایش مقاومت جوانه زنی بذر شنبلیله به پتانسیل منفی تر آب گردید. جنبه های نوآوری: بررسی خصوصیات جوانه زنی و بیوشیمایی بذرهای زوال یافته گیاه شنبلیله تحت سطوح مختلف پتانسیل اسمزی و دما در مناطقی با پتانسیل اسمزی منفی تر بهتر است بذر شنبلیله در شرایطی با دماهای پایین تر از دمای 20 درجه سانتی گراد کشت گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
105 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p1951778 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.