نقش باکتری های محرک رشد و اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه خربزه (Cucumis melo) تحت تنش شوری

پیام:
چکیده:
مقدمه
استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی یکی از روش هایی است که می تواند رشد گیاه را در برابر تنش های محیطی از جمله شوری بهبود دهد. اسید سالیسیلیک نقش بسزایی در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی از جمله جوانه زنی در گیاهان دارد. علاوه بر استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی، استفاده از باکتری های محرک رشد جهت افزایش بنیه بذر به منظور ایجاد یکنواختی و افزایش درصد جوانه زنی و استقرار بهتر گیاهچه افزایش یافته است. باکتری های محرک رشد با دخالت در تولید هورمون های گیاهی از جمله اکسین، جیبرلین، سایتوکنین ها و همچنین تثبیت نیتروژن و یا فراهمی فسفر و سایر عناصر غذایی، می توانند نقش موثری در افزایش مقاومت گیاهان در شرایط نامساعد محیطی داشته باشند.
مواد و روش ها
این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. عامل اسید سالیسیلیک در دو سطح صفر و یک میلی مولار انتخاب شد. تیمار باکتری شامل ازتوباکتر، آزوسپریلیوم، مخلوط ازتوباکتر و آزوسپریلیوم و بدون تلقیح و تیمار شوری در پنج سطح صفر، 50، 100، 150 و 200 میلی مولار بود.
یافته ها
نتایج نشان داد که هیچ کدام از تیمارها اثر معنی داری بر درصد جوانه زنی نداشتند. تنش شوری 50 میلی مولار در خربزه باعث افزایش معنی دار طول ریشه چه و ساقه چه، بنیه بذر و وزن تر گیاهچه شد و با افزایش تنش شوری بیش از 50 میلی مولار شاخص های جوانه زنی بطور معنی داری کاهش یافت. تیمار اسید سالیسیلیک یک میلی مولار باعث افزایش معنی دار سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و بنیه بذر گردید. در بین باکتری های محرک رشد ازتوباکتر و مخلوط ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بطور معنی داری نسبت به شاهد باعث افزایش پارامترهای جوانه زنی گردید. بطور کلی فاکتورهای جوانه زنی بذر خربزه تحت تنش شوری در ترکیب اسید سالیسیلیک یک میلی مولار با ازتوباکتر نسبت به آزوسپریلیوم و مخلوط باکتری های محرک رشد افزایش بیشتری یافت. این نتایج می تواند بیانگر رابطه تقویت کنندگی باکتری های محرک رشد با اسید سالیسیلیک در جهت افزایش طول ریشه چه باشد.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج، می توان پیش تیمار بذرهای خربزه با غلظت یک میلی مولار اسید سالیسیلیک و تلقیح آنها با ازتوباکتر را برای بهبود جوانه زنی و استقرار بهتر گیاهچه های خربزه تحت تنش شوری توصیه نمود. جنبه های نوآوری: بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر خربزه خاتونی تحت تنش شوری. بررسی تاثیر کودهای زیستی و اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی و رشد دانهال های خربزه تحت تنش شوری.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
139 -149
لینک کوتاه:
magiran.com/p1951780 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.