بررسی بقای پنج ساله کودکان مبتلا به لوسمی لنفوئیدی حاد و عوامل مرتبط با آن در استان قم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
لوسمی، شایع ترین نوع سرطان در کودکان بوده که از شایع ترین نوع آن در کودکان زیر 19 سال می توان به لوسمی لنفوبلاستیک حاد اشاره کرد. بقای کودکان مبتلا در مناطق مختلف، متفاوت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی بقای پنج ساله کودکان مبتلا به لوسمی لنفوئیدی حاد و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان کودکان قم صورت گرفت.
روش بررسی
این مطالعه به روش هم گروهی گذشته نگر و با استفاده از اطلاعات پرونده های کودکانی که در آن ها از سال 1396-1386 تشخیص لوسمی لنفوبلاستیک حاد داده شده بود، انجام شد. اطلاعات استخراج شده شامل: سن، جنس، سابقه خانوادگی لوسمی، سابقه رادیوتراپی و دریافت اشعه، سابقه تماس با مواد شیمیایی، شغل والدین، منطقه زندگی، گروه خونی و نوع لوسمی، آزمایش ها، همچنین معاینات اولیه بیمار بود. داده ها با استفاده از نمودار کاپلان مایر و آزمون بقای کاکس با در نظر گرفتن پیش فرض های آزمون ها تجزیه وتحلیل شدند. سطح معنی داری، کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته ها
در این مطالعه، 97 بیمار بررسی شدند. میانگین سنی بیماران، 99/3±12/5 سال و 67/55% (54 نفر) پسر بودند. میزان بقای پنج ساله کودکان، 10/65% بود. از عوامل موردبررسی تنها سن زمان تشخیص و سابقه عود با بقای بیماران، ارتباط معنی داری داشت؛ به طوری که بقای بیمارانی که سن آن ها در زمان تشخیص، کمتر از یک سال و یا سابقه عود داشتند، کمتر بود.
نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد بقای کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد در استان قم، کمتر از دیگر مطالعات بوده است و بقای کودکان با متغیر سن ابتلا و سابقه عود در ارتباط می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
30 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1952045 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.