اثر بخشی آموزش توانبخشی شناختی بر حافظه کاری و توجه انتخابی دانش آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی

پیام:
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی بر حافظه کاری و توجه انتخابی دانش آموزان نارساخوان بود. روش پژوهش حاضرآزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل تمام دانش آموزان نارساخوان مراجعه کننده به مرکز آموزش و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری امید شهر اراک در سال 1396 بود (124=n). 30 دانش آموز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش شامل آزمون اثر استروپ و پاسات بودند. گروه آزمایش در 12 جلسه تحت آموزش توانبخشی شناختی قرار گرفتند. نتایج با استفاده ازآزمون کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج مانکوا نشان داد که توانبخشی شناختی بر حافظه ی کاری و توجه انتخابی دانش آموزان نارساخوان موثر بود(05/0>p).لذاتوجه به مسائل توانبخشی شناختی کودکان مذکور می تواند در تسریع یادگیری آن ها اثرگذار باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
7 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1952696 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!