تاثیر مراقبت معنوی مبتنی بر الگوی قلب سلیم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد

پیام:
چکیده:
هدف
امروزه معیار درمان بیماری عروق کرونر، بهبود کیفیت زندگی بیماران می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مراقبت معنوی مبتنی بر الگوی قلب سلیم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد انجام شد.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی یک سوکور بوده که بر روی 92 بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد بستری در بخش مراقبت‏های ویژه قلب بیمارستان چمران اصفهان در سال 1395 انجام شده است. پس از تخصیص تصادفی نمونه ها به دو گروه مداخله و کنترل، مداخله معنوی مبتنی بر الگوی قلب سلیم به مدت سه روز به صورت منظم در ساعات 20-17 برای بیماران گروه مداخله انجام شد. قبل و یک ماه پس از انجام مداخله، کیفیت زندگی بیماران به وسیله پرسش نامه سازمان جهانی بهداشت، ارزیابی شد.
یافته ها
50% نمونه ها زن بودند. میانگین و انحراف معیار سن بیماران تحت مراقبت معنوی 9/8±3/61 و در گروه کنترل 9/7±6/62 سال بود. برنامه مراقبت معنوی توانست نمرات سلامت جسمی، سلامت روان، روابط اجتماعی، کیفیت زندگی و سلامت عمومی را به ترتیب به طور متوسط 8/19، 5/6،17/11و2/27 افزایش دهد. هم چنین تفاوت نمره کیفیت زندگی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل، معنادار بوده است (05/0>p).
نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر موید تاثیر مراقبت معنوی مبتنی بر الگوی قلب سلیم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد بستری در بخش مراقبت های ویژه قلب است. لذا کاربرد آن به عنوان یک رویکرد مراقبتی کل نگر در بهبود علائم و ابعاد کیفیت زندگی بیماران ایسکمیک قلب به ویژه انفارکتوس میوکارد پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
262 تا 270
لینک کوتاه:
magiran.com/p1953218 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!