زمین شناسی و زایش رخداد معدنی آهن حلب 2 در پهنه کانه دار تکاب- تخت سلیمان- انگوران

پیام:
چکیده:
رخداد معدنی آهن حلب 2 در پهنه فلززایی تکاب-تخت سلیمان-انگوران واقع شده است. کانه زایی آهن به صورت عدسی شکل و هم روند با برگوارگی درون شیست های بازیک و اسیدی به سن پرکامبرین تشکیل شده است. براساس مطالعات کانه نگاری، کانی های معدنی شامل مگنتیت به همراه مقدار کمی پیریت و کالکوپیریت بوده، کوارتز و اکتینولیت کانی های باطله هستند. بافت کانه ها از نوع لامینه ای و لایه ای، توده ای، دانه پراکنده و رگه-رگچه ای است. سه مرحله کانه زایی در این رخداد معدنی قابل تفکیک است. کانه زایی مرحله اول به صورت مگنتیت های دانه پراکنده، لامینه ای و عدسی شکل هم روند با برگوارگی واحدهای میزبان می باشد. مرحله دوم کانه زایی با چین خوردگی نوارهای کانه دار و ریزساختارهای سیگما و بودین‏شدگی در بلورهای مگنتیت، رشد سایه فشاری کوارتز و دورزدن برگوارگی در اطراف بلورهای مگنتیت و تبلور مجدد بلورهای کوارتز و مگنتیت مشخص می شود. مرحله سوم با تشکیل مگنتیت به صورت رگه-رگچه ای و سیمان گرمابی برش ها مشخص می شود. بررسی الگوی تغییرات عناصر کمیاب خاکی در شیست های اسیدی میزبان فاقد کانه زایی و بخش های کانه دار نشانگر الگوی مشابه غنی از LREE با نسبت بالای LREE/HREE بوده و بیانگر ارتباط کانه زایی آهن با ماگماتیسم اسیدی است. ویژگی های رخداد معدنی آهن حلب 2 با کانسارهای آهن آتشفشانی-رسوبی دگرگون و دگرشکل شده قابل مقایسه است. شناخت این ویژگی ها کاربرد فراوانی در اکتشاف این تیپ از کانه زایی های آهن در زیرپهنه تکاب-تخت سلیمان-انگوران دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -59
لینک کوتاه:
magiran.com/p1953733 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!