مدلسازی عددی تراکم دینامیکی خاک با استفاده از روش تفاضل محدود

پیام:
چکیده:
تراکم دینامیکی یکی از روش های دینامیکی بهسازی خاکهای سست می باشد. در این روش با اعمال ضربات سنگین بر سطح خاک میزان تراکم و درنتیجه ظرفیت باربری آن افزایش می یابد. این موضوع از طریق انتقال انرژی بوسیله امواج صورت می پذیرد که موجب تغییر مکان ذرات و افزایش تراکم می شود. در این تحقیق ابتدا اقدام به انجام آزمایش های میدانی گردید سپس با استفاده از نتایج بدست آمده در این بخش اقدام به مدلسازی تراکم دینامیکی خاک گردید. به منظور انجام مدلسازی تحقیق حاضر از نرم-افزار FLAC استفاده گردید. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق حاضر ابتدا منطقه آبادان به عنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب و پس از آزمایش های میدانی مشخصات مکانیکی خاک استخراج و سپس با تعریف الگوهای آزمایش اقدام به مدلسازی گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد برای کلیه شرایط مدلسازی با افزایش ارتفاع سقوط‎ و همچنین افزایش وزن کوبه عمق تاثیر افزایش یافته است همچنین حداکثر تنش تماسی در سطح خاک در محل تماس با کوبه رخ داد و این پارامتر با عمق خاک به شدت کاهش یافته است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
60 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1953734 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!