کارایی چند نوع تله در جلب و شکار مگس میوه زیتون Bacterocera oleae (Diptera: Tephritidae) و حشرات غیرهدف در منطقه رودبار ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مدیریت مگس زیتون با استفاده از روش های سازگار با محیط زیست شامل راهبرد جذب، کشتن و شکار انبوه می باشد. هدف از این پژوهش، ارزیابی کارایی چند تله و ماده جلب کننده به منظور جلب و شکار مگس زیتون بود. آزمایش با 4 تیمار و 8 تکرار در یک باغ زیتون در شهرستان رودبار در سال های 1395 و 1396 انجام شد. تیمار ها عبارت بودند از: 1- تله زرد چسبنده 2- تله زردچسبنده + فرومون جنسی 3- تله مکفیل + پروتیئن هیدرولیزات 4- تله مکفیل + محلول غذایی دست ساز بر پایه وانیل. بازدید تیمار ها به صورت هفتگی و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SAS انجام شد. نتایج سال اول نشان داد؛ تیمار 4 با سایر تیمار ها از نظر شکار مجموع حشرات نر و ماده و حشرات نر دارای اختلاف معنی دار است و تیمار یک با میانگین 25/8±8/38 بیشترین جلب حشرات غیر هدف را داشت. در سال دوم، تیمار شماره2 در شکار مجموع حشرات نر و ماده و حشرات نر دارای اختلاف معنی دار با سایر تیمار ها بود. ولی از نظر شکار حشرات غیر هدف با میانگین 23/7±55/68 در کنار تیمار شماره 1 با میانگین 16/9±58/77 در یک سطح آماری قرار گرفت. تیمار 4 با میانگین 27/0 ± 97/0 بیشترین جلب حشرات ماده را داشت و روند یکسانی در متوسط جلب هفتگی حشرات در کل تله ها نیز مشاهده شد. بر این اساس، به طور کلی، تیمار 4 با داشتن بالاترین میانگین در جلب حشرات ماده وکمترین جلب حشرات غیرهدف طی دوسال، قیمت پایین و کمترین آسیب به تنوع زیستی باغ های زیتون بر سایر تیمار ها برتری داشته و می تواند در کنار پایش آفت همراه با تله های فرومونی درکنترل آفت نیز موثر واقع شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
307 تا 318
لینک کوتاه:
magiran.com/p1953838 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!