امکان سنجی اجرای روش های آبیاری تحت فشار بر اساس استانداردهای کیفیت آب (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی مرودشت - خرامه)

پیام:
چکیده:
امکان سنجی روش ها‏ی آبیاری تحت فشار بر اساس خصوصیات شیمیایی آب در مقیاس ناحیه ای و منطقه ای برای اجرای آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از روش اطلاعات جغرافیایی (GIS) تناسب اراضی برای اجرای روش های آبیاری نوین در محدوده مطالعاتی مرودشت - خرامه براساس استانداردهای ارائه شده در مورد کیفیت آب آبیاری بررسی شد. در این بررسی از داده‏های اندازه گیری شده 50 حلقه چاه در سال آبی 94- 1393 استفاده شد. نقشه پهنه بندی تهیه شده بر اساس شاخص HCO3 نشان داد غالبا محدودیت کم تا متوسط برای اجرای روش آبیاری بارانی وجود دارد. همچنین نقشه های پهنه بندی پارامترهای محدود کننده Cl و Na در محدوده مطالعاتی مرودشت - خرامه نشان داد که به ترتیب %84/6 و %2/ 78 از اراضی محدوده، برای اجرای روش آبیاری بارانی با محدودیت مواجه هستند. نتایج نشان داد به ترتیب در %60/2 و %27/3 از اراضی موردنظر محدودیت جدی و کم تا متوسط برای اجرای آبیاری قطره ای بر اساس TDSو EC وجود دارد. در سراسر محدوده مطالعاتی، از نظر شاخص pH برای اجرای روش آبیاری قطره ای محدودیت وجود داشته به طوری که به ترتیب در%90/4 و %9/6 از اراضی موردنظر محدویت کم تا متوسط و محدودیت جدی برای اجرای روش آبیاری قطره ای وجود دارد. نتایج نشان داد برای غالب محدوده، محدودیتی از نظر شاخص LSI برای اجرای روش آبیاری قطره ای وجود ندارد که دلیل آن اسیدیته بودن آب زیرزمینی منطقه است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1463 -1474
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954365 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!