ارزیابی و شبیه سازی کیفی رودخانه تالار با استفاده از مدل QUAL2KW

پیام:
چکیده:
افزایش تقاضای آب، بروز خشکسالی و تغییرات اقلیمی، گسترش منابع آلاینده علاوه بر تهدید اکوسیستم آبی، تامین نیاز آب شرب و کشاورزی اراضی پایاب را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این پژوهش، شناخت وضعیت کیفی آب رودخانه تالار به منظور بررسی اثر استفاده از آب این رودخانه برای آبیاری اراضی پایین دست می باشد. بر این اساس، با استفاده از مدل شبیه سازی عددی کیفی (QUAL2KW)، روند تغییر پارامترهای مهم کیفی آب نظیر اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن خواهی بیولوژیکی کربنی (CBODu)، اسیدیته (pH)، هدایت الکتریکی (EC)، نیترات (NO3-) و فسفات (PO43-) در رودخانه تالار استان مازندران بررسی شد. نتایج حاصل از شبیه سازی کیفی رودخانه تالار نشان داد که مدل QUAL2KW برآورد مناسبی از شرایط کیفی رودخانه ارایه می دهد. دقیق ترین شبیه سازی با کمترین خطای میانگین مربعات (017/0) و میانگین مربعات خطای (139/0) میلی گرم بر لیتر مربوط به پارامتر pH در ماه بهمن بود. همچنین کمترین دقت در شبیه سازی پارامتر CBODu، در ماه آبان با ضریب تغییر خطای میانگین مربعات (45/0) و میانگین مربعات خطای (5/4) میلی گرم بر لیتر برآورد شد. بیشترین تغییرات افزایشی در روند نمودارها، در خروجی شهرهای قائم شهر و کیاکلا رخ داد که می تواند ناشی از تاثیر ورود فاضلاب و شیرابه ی زباله این دو شهر به رودخانه تالار باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1500 -1510
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954368 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!