بررسی بهره وری فیزیکی مصرف آب کشاورزی در استان های منتخب ایران (مطالعه موردی: محصول گندم)

پیام:
چکیده:
موضوع ارتقای بهره وری آب در تولید مواد غذایی از مسائل اساسی در کشورهای مختلف جهان و به خصوص کشورهای کم آب نظیر ایران است. از طرفی در میان محصولات کشاورزی، گندم به عنوان محصولی استراتژیک می باشد و سطح زیر کشت قابل توجهی را به خود اختصاص داده است و در تغذیه مردم نقش اساسی دارد. بر اساس آنچه ذکر شد و همچنین با توجه به اینکه یکی از راهکارهای توصیه شده جهت مقابله با کمبود آب، پیاده سازی نظام بهره وری آب کشاورزی در ساختار مدیریت آب کشور می باشددر مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت تخمین توابع تولید و انتخاب تابع تولید برتر و داده های ترکیبی 93-1384، به برآورد اثرات بهره وری فیزیکی آب بر تولید گندم در استا ن های عمده تولیدکننده گندم (اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، گلستان و فارس) می پردازد. نتایج بهره وری فیزیکی آب بین استان های منتخب نشان داد، بهره وری فیزیکی نهاده آب مصرفی در دوره های موردبررسی 9/1 کیلوگرم بر مترمکعب به دست آمده است. این بدین معنی است که به طور متوسط به ازای افزایش یک مترمکعب آب، حدود دو کیلوگرم در هکتار محصول گندم آبی در این دوره ها افزایش خواهد داشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1511 -1518
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954369 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!