طراحی الگوی سیستم نرم افزاری اعتباریابی کتاب های دانشگاهی مبتنی بر متن کاوی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی مقیاس سنجش کتاب های درسی دانشگاهی با استفاده از متن کاوی متون تخصصی و سازمان دهی الگوریتم نرم افزاری بوده است. با استفاده از کارکردهای هم رخدادی واژگان (وابستگی) و خوشه بندی متن، سیاهه وارسی برای ارزیابی کتاب های درسی دانشگاهی تهیه شده است. روش تحلیل هم رخدادی واژگان و به دنبال آن خوشه بندی این امکان را فراهم می آورد که ساختار روابط موضوعی در یک حوزه را درک نمود، و مصورسازی آن به درک شمای کلی این حوزه کمک می کند. پژوهش حاضر از نظر نوع، کاربردی است و به روش تحلیل محتوا اجرا شده است. روش گردآوری داده ها، روش اسنادی (کتابخانه ای) و ابزار آن، سیاهه وارسی بوده است. سطح پردازش در این پژوهش تحلیلی است و به صورت خاص از روش تحلیل محتوای واژگان (هم رخدادی واژگان) و خوشه بندی سلسله مراتبی استفاده شده است. نمونه در این پژوهش برابر با جامعه آماری و شامل مقالات پژوهشی منتشر شده به زبان‎ انگلیسی موجود در پایگاه های اسکوپوس، ابسکو و ساینس دایرکت در حوزه موضوعی نگارش کتاب های دانشگاهی است که در مجموع 10000 مقاله انگلیسی بررسی شد و شبکه هم رخدادی واژگان با استفاده از نرم افزارهای وی او اس ویور، اس پی اس اس و پاژک ترسیم شده است. برای طراحی الگوی سیستم نرم افزاری اعتباریابی کتاب های دانشگاهی مبتنی بر متن کاوی با استفاده از هم رخدادی واژگان و تحلیل متون، 4 شاخص تعیین شد که عبارت اند از: گفتمان علمی، ارزیابی نگارش، نوشتار دانشگاهی، اصول نوشتار دانشگاهی؛ و با استفاده از هم رخدادی واژگان و خوشه بندی متن، 14 مولفه سواد علمی، عبارات نوشتاری در گفتمان، دستورالعمل عبارات نوشتاری در گفتمان علمی، اجزای دستورالعمل عبارات نوشتاری در گفتمان علمی، ابزارهای ارزیابی نوشتار دانشگاهی، یادگیری مهارت نوشتار، ارزیابی مهارت نوشتاری، بازبینی و بازنگری، مهارت نوشتار دانشگاهی، مشخصات جمعیت شناختی نوشتار آکادمیک، مشخصات فیزیکی ارزیابی نگارش، اصول نوشتار دانشگاهی، ارزیابی اصول نوشتار دانشگاهی، نتیجه ارزیابی اصول نوشتار دانشگاهی و تاثیر ارزیابی اصول نوشتار دانشگاهی شناسایی شدند. با استفاده از ترسیم نقشه علمی می توان روابط بین مفاهیم در متون را کشف نمود و مبانی جدیدی را استخراج کرد که در این پژوهش با استفاده از ترسیم نقشه علمی مقالات حوزه نوشتار دانشگاهی، شاخص ها و مولفه های ارزیابی متون درسی تعیین شدند.

زبان:
فارسی
صفحات:
38 تا 77
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954415 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!