تاثیر تیپ های شخصیتی در ترس از زایمان و خودکارآمدی درد در زنان باردار

پیام:
چکیده:
مقدمه
: ترس از زایمان، یکی از عوامل اصلی انتخاب سزارین از سوی زنان است. از عوامل دخیل در ترس از زایمان تیپ های شخصیتی می باشد که در پژوهش حاضر تاثیر تیپ های شخصیتی A، B و D در ترس از زایمان و خودکارآمدی درد در زنان باردار، بررسی شد.
روش
مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی پیش بین بود که در سال 1397 بر روی 143 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهید دادبین و اعتباری شهر کرمان انجام شد. افراد به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های تیپ های شخصیتی A,B و تیپ شخصیتی D، پرسشنامه خودکارآمدی مربوط به درد و پرسشنامه نگرش به زایمان و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون گام به گام انجام شد.
یافته ها
براساس یافته های حاصل ، مولفه های عواطف منفی و شدت رقابت طلبی و تحریک پذیری توانسته بودند تغییرات ترس از زایمان را و مولفه های درگیری شغلی، بی تابی و شدت رقابت طلبی و تحریک پذیری توانسته بودند تغییرات خودکارآمدی درد را تبیین کنند (05/0p<).
نتیجه گیری
نتایج پژوهش نشان داد که تیپ های شخصیتی قادر است تغییرات ترس از زایمان و خود کارآمدی درد را در زنان باردار به طور معناداری پیش بینی کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
641 -652
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954510 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!