اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس(MBSR) بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ایدز و HIV

پیام:
چکیده:
زمینه
عوامل روانشناختی، نقش مهمی در سبب شناسی بیماری ایدز و درمان آن ایفا می کنند. بکارگیری مداخله های شناختی رفتاری موجب کاهش افسردگی و متقابلا افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا خواهد شد.
هدف
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ایدز و HIV بوده است.
مواد و روش ها
طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل بوده است. از میان بیماران مبتلا به ایدز و اچ.آی.وی که به مرکز مشاوره و روان درمانی خرمشهر مراجعه کرده اند، بر اساس سن، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، عدم ابتلا به بیماری هایی جسمانی دیگر، کسب یک انحراف معیار بالاتر از میانگین در پرسشنامه افسردگی بک (BDI) و یک انحراف معیار پایین تر از میانگین در پرسشنامه کیفیت زندگی و سایر متغیرهای مورد نظر در پژوهش کاملا همگون بودند. سپس بر اساس ملاکهای ورود و خروج تعداد 40 نفر انتخاب و به شیوه تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس را دریافت کردند، گروه کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی بک نسخه دوم (BDI) و پرسشنامه کیفیت زندگی (IRQOLI) بوده است. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغییری(MANCOVA) ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
653 -663
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954513 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!