بررسی و مقایسه ریزنشت پلاگ اپیکالی سمان CEM در سه محیط مختلف

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سیل مناسب، لازمه درمان های اندودانتیک موفق ازجمله درمان پلاگ اپیکالی می باشد. برخی مطالعات نشان داده اند که مایعات بافتی می توانند تاثیر منفی بر توانایی سیل بگذارند. هدف از این مطالعه بررسی توانایی سیل کنندگی سمان CEM در شرایط کانال خشک، آلوده به خون و آلوده به بزاق بود.
مواد و روش ها
تاج 70 دندان تک ریشه و تک کانال کشیده انسان از ناحیه CEJ قطع شد. آماده سازی ناحیه اپیکال کانال به روش Step back تا فایل شماره 40 انجام و ناحیه کرونال تا فایل شماره 80 گشاد شد. پس از بازسازی شرایط اپکس باز و ایجاد شرایط کانال خشک، آلوده به خون و بزاق، پلاگ اپیکالی سمان CEM درون کانال ها قرار گرفته و پس از ست شدن کامل، بقیه فضای کانال با گوتا پرکا و سیلر AH26 پر شد. ارزیابی میزان ریزنشت به روش فیلتراسیون مایعات انجام و داده ها با تست Kruskal Walis و Mann-withneyآنالیز شد.
یافته ها
طبق نتایج حاصل، میزان ریزنشت در شرایط کانال خشک، آلوده به خون و آلوده به بزاق به ترتیب 96/26، 36/44 و 00/27 می باشد. میزان ریزنشت در گروه آلوده به خون به صورت معنی داری از شرایط کانال خشک و آلوده به بزاق بیشتر بود.(P-value=000.0).
نتیجه گیری
به نظر می رسد که هر چند توانایی سیل کنندگی سمان CEM در شرایط آلودگی به خون کاهش می یابد؛ اما تحت تاثیر آلودگی به بزاق، تغییر نمی کند. البته انجام مطالعات IN vitro و حیوانی بیشتر برای تایید این نتایج پیشنهاد می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
573 -581
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954515 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!