بررسی خاصیت تجمع پذیری و ضد اتصالی سویه های منتخب پروبیوتیکی و نانو ذرات سلنیوم با گونه های بالینی و استاندارد پاتوژن های شاخص

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
اتصال میکروارگانیسم بیماری زا به سطح سلول اولین گام در ایجاد عفونت است. تحقیق حاضر در راستای معرفی ماده زیست محیطی و جایگزین آنتی بیوتیکی که مانع از اتصال و شروع روند بیماری شود، انجام گرفت.
روش بررسی
مطالعه حاضر در طول 3 دوره آزمایشی انجام گرفت. جدایه های بالینی باکتری اشرشیاکلی و مخمر کاندیدا آلبیکنس از ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشگاه تبریز و سویه استاندارد آن ها از سازمان پژوهش های علمی ایران تهیه شد. اثرات تجمع پذیری تیمارهای آزمایشی با هر دو گونه اشرشیاکلی و کاندیدا آلبیکنس به روش کولادو بررسی و به صورت درصد بیان گردید. همچنین فعالیت ضد اتصالی آن ها با استفاده از روش میکروتیترپلیت انجام و به صورت درصد کاهش اتصال محاسبه شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که بیشترین میانگین تجمع پذیری با 68/74 درصد مربوط به تیمار "پروبیوتیک +نانوسلنیوم" با گونه استاندارد کاندیدا آلبیکنس و کمترین درصد تجمع پذیری با میانگین 32/39 درصد مربوط به تیمار "نانوسلنیوم" با گونه بالینی اشرشیاکلی بود (05/0P<). ارزیابی توان ضد اتصالی نیز حاکی از آن بود که به جز تیمار "پروبیوتیک" روی گونه بالینی کاندیدا آلبیکنس، تفاوت معنی داری در سایر تیمار ها روی هر یک از گونه های اشرشیاکلی و کاندیدا آلبیکنس مشاهده نشد (05/0P>). همچنین بیشترین میزان حساسیت مربوط به گونه استاندارد و کمترین حساسیت متعلق به گونه بالینی عوامل بیماری زا بود.
نتیجه گیری
تمامی ترکیبات آزمایشی در این تحقیق توانایی مناسبی برای مولفه های تجمع پذیری و ضد اتصالی با گونه های بیماری زا داشتند. با این وجود "پروبیوتیک+نانوسلنیوم" از میانگین نسبی بالا و متعادلی برای هر سه دوره آزمایشی برخوردار بود. لذا می توان از آن جهت پیشگیری بیماری استفاده نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
583 -595
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954517 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!