اثر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر تولید هایپریسین در کشت کالوس گل راعی (Hypericum perforatum L.) رقم Topas

پیام:
چکیده:
در این تحقیق اثر سالیسیلیک اسید و متیل جازمونات بر تولید هایپریسین در کشت کالوس گلراعی (Hypericum perforatum L.) رقمTopas بررسی گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور شامل سالیسیلیک اسید در چهار سطح (225،150،75،0 میکرومولار) و متیل جاسمونات در سه سطح (150،75،0 میکرومولار) با سه تکرار در آزمایشگاه گروه پژوهشی علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام گرفت. فاکتور های اندازه گیری شده شامل هایپریسین، فنل کل، فلاونوئید کل، آنتوسیانین کل و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) بود. در مقایسه میانگین اثرات ساده تیمارها، اثر متیل جازمونات بر فلاونوئید کل معنی دار شد. اثر متقابل تیمارها برای هایپریسین، فلاونوئید ها و آنتوسیانین ها معنی دار شد.در مجموع، در میان نتایج به دست آمده از این پژوهش، بیشترین میزان هایپریسین تولید شده از اثر 150 میکرومولار سالیسیلیک اسید و همین طور اثر متقابل 225 میکرومولار سالیسیلیک اسید (SA) در ترکیب با 75 میکرومولار متیل جاسمونات (MJ) در مدت زمان 21 روز (سه هفته) به دست آمد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
915 -923
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954599 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!