ارزیابی شاخص های کیفی روغن پنج رقم زیتون در منطقه طارم زنجان

پیام:
چکیده:
روغن زیتون یکی از قدیمی ترین روغن های گیاهی بوده و ششمین منبع تامین روغن جهان است. عوامل مختلفی به ویژه رقم و اقلیم، کیفیت روغن زیتون را تحت تاثیر قرار می دهند؛ بنابراین پژوهش حاضر به منظور ارزیابی کیفیت روغن پنج رقم در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم -زنجان در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1395 اجرا شد. میوه های ارقام زرد، کالاماتا، کایسی، کرونائیکی و آربکین در شاخص رسیدگی 3-4 برداشت و بلافاصله پس از برداشت استخراج روغن انجام شد و برخی خصوصیات کیفی روغن زیتون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بین ارقام مورد بررسی، کایسی دارای پایین ترین عدد یدی و ارزش پراکسید و در عین حال بالاترین مقدار K232، کارتنوئید کل، فنل کل، اولئیک اسید و نیز نسبت اولئیک اسید به لینولئیک اسید روغن زیتون بود. هم چنین در ارزیابی ترکیبات اسید چرب روغن زیتون، مشخص شد که کرونائیکی بالاترین مقدار ایکوسنوئیک اسید، آراشیدیک اسید و لینولئیک اسید را دارا بود. بیشترین مقدار کلسترول و دلتا. 7. اونسترول در رقم زرد مشاهده گردید؛ در حالی که کالاماتا دارای بیشترین میزان استیگماسترول، بتاسیتوسترول و دلتا.5. 24. استیگماستادینول بود. با توجه به نتایج به دست آمده در بین ارقام مورد مطالعه، می توان رقم کایسی را بر اساس کیفیت روغن زیتون به عنوان رقم مناسب برای شرایط آب و هوایی منطقه طارم معرفی کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
925 -937
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954600 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!