تاثیر کودهای شیمیایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر برخی خصوصیات رویشی، زینتی و عملکرد بنه در گونه وحشی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss)

پیام:
چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی بر خصوصیات رویشی و زینتی گونه وحشی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss) انجام شد. بدین منظور، آزمایشی فاکتوریل بر مبنای طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و به صورت گلدانی شامل سه سطح نیتروژن (0، 60 و 120 کیلوگرم در هکتار)، سه سطح فسفر (0، 30 و 60 کیلوگرم در هکتار) و سه سطح پتاسیم (0، 40 و 80 کیلوگرم در هکتار) در دانشگاه فردوسی مشهد طی سال های 95-94 انجام شد. صفات مورد بررسی شامل تعداد و سطح برگ، وزن تر و خشک برگ، مقادیر کلروفیل a، b و کاروتنوئید، تعداد گل و قطر گل و طول، قطر و وزن تر و خشک بنه بودند. بررسی نتایج اثرات متقابل تیمارهای کودی نشان داد که بیشترین تعداد گل و برگ در بوته، قطر و وزن تر و خشک بنه در تیمار 60، 60 و40 کیلوگرم به ترتیب از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم حاصل شد. بیشترین قطر گل و مقادیر کلروفیل ها و کاروتنوئید در تیمار 60،60 و 80 به ترتیب از نیتروژن، فسفر و پتاسیم به دست آمد. به طور کلی، نتایج حاکی از آن است که کاربرد همزمان سطوحی متوسط از کودهای شیمیایی در گونه C. kotschyi Boiss، منجر به بروز نتایجی مثبت در صفات رویشی و زینتی گیاه گردید. تحقیقات بیشتر بر روی جنبه های زینتی و تلاش در جهت حفظ، اهلی سازی و تکثیر گونه های بومی گل حسرت، می تواند زمینه ساز استفاده پایدار این گیاه زینتی در فضای سبز گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
939 -947
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954601 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!