مقایسه اثرات لاکتات کلسیم و پوترسین بر کیفیت پس از برداشت فلفل دلمه ای

نویسنده:
پیام:
چکیده:
این پژوهش به منظور بررسی اثر تیمار های پس از برداشت پوترسین و لاکتات کلسیم بر کیفیت انبارمانی میوه فلفل دلمه ای در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار، در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل غوطه وری میوه های فلفل دلمه ای به مدت 5 دقیقه در محلول های پوترسین با غلظت های 1 و 2 میلی مولار و اسپری با محلول های لاکتات کلسیم 2 و 3 میلی گرم در لیتر بودند و از غوطه ور کردن میوه ها در آب مقطر، به عنوان شاهد استفاده شد. سپس میوه ها به انبار سرد با دما ی 8±1 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 90±5 درصد منتقل شدند. پارامترهای درصد کاهش وزن، شدت پوسیدگی، میزان کلروفیل کل، میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز، میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز، میزان اسید آسکوربیک و نشت یونی در پایان 33 روز انبارمانی اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد میوه های تیمار شده با پوترسین 2 میلی مولار درصد کاهش وزن، شدت پوسیدگی و نشت یونی کمتری داشتند و میزان کلروفیل کل، فعالیت آنزیم پراکسیداز، فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز و اسید آسکوربیک در آن ها بیشتر بود. به طور کلی تیمار پوترسین 2 میلی مولار بهترین تیمار به لحاظ حفظ خصوصیات کیفی و فیزیولوژیکی میوه ها بود. با توجه به نتایج این پژوهش، استفاده از این پوشش خوراکی برای افزایش عمر انبارمانی میوه فلفل دلمه ای قابل توصیه می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
973 -979
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954604 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!