مطالعه وضعیت تغذیه ای باغ های پرتقال تامسون ناول شرق مازندران با استفاده از روش تشخیص چندگانه

پیام:
چکیده:
به منظور مطالعه وضعیت تغذیه ای باغ های پرتقال تامسون ناول در شمال کشور (شرق مازندران) با روش تشخیص چندگانه، 133 باغ مورد بررسی قرار گرفت. پس از انتخاب و نشان گذاری 30 درخت در هر باغ، در فصل تابستان (ماه مرداد) جهت تعیین غلظت عناصر، از آنها نمونه برداری و در فصل برداشت میانگین عملکرد آنها اندازه گیری شد. در این تحقیق با استفاده از مدل تابع تجمعی نسبت واریانس عناصر غذایی روش تشخیص چندگانه و حل معادلات تابع تجمعی درجه سه مربوط به عناصر غذایی، عملکرد حدواسط (58 تن در هکتار) به عنوان جداکننده دو گروه عملکرد بالا و پایین تعیین شد. از میانگین اعداد به دست آمده عناصر غذایی برای جامعه با عملکرد بالا، غلظت عناصر مورد نظر شامل: نیتروژن 24/0± 32/2 درصد، فسفر 01/0± 17/0 درصد، پتاسیم 24/0± 74/1 درصد، کلسیم 94/0±38/3 درصد، منیزیم 8 0/0± 41/0 درصد، منگنز 18 ± 0/40 میلی گرم در کیلوگرم، روی 25 ± 8/45 میلی گرم در کیلوگرم، آهن 78± 4/199 میلی گرم در کیلوگرم، مس 70/6± 14 میلی گرم در کیلوگرم و بور 36± 80 میلی گرم در کیلوگرم به دست آمد. در مقایسه با اعداد مرجع حاصله برای باغ های با عملکرد مطلوب، به ترتیب مقادیر پتاسیم، فسفر و منگنز گیاه در باغ های مورد بررسی کمبود بیشتری نشان دادند. وابستگی عملکرد مطلوب به تامین فسفر، پتاسیم و منگنز توسط تجزیه به مولفه های اصلی نیز نشان داده شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1003 -1011
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954607 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!