تاثیر کاربرد پس از برداشت نانو اکسید روی و کربوکسی متیل سلولز بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه شلیل (Prunus persica cv. Red gold)

پیام:
چکیده:
به منظور استفاده از ترکیبات سالم، حفظ کیفیت و افزایش عمر پس از برداشت میوه شلیل رقم "رد گلد"طی انبارمانی، تاثیر تیمار پس از برداشت نانو اکسید روی در سه غلظت (0، 01/0 و 03/0 درصد) و کربوکسی متیل سلولز در سه غلظت (0، 5/0 و 1 درصد) در دمای 1-0 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 90 تا 95 درصد و به مدت 40 روز مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار انجام شد. میزان کاهش وزن، مواد جامد محلول، اسید قابل تیتراسیون، pH میوه، مقدار ویتامین ث و شاخص قهوه ای شدن در دوره انبارمانی ارزیابی شدند. نانو اکسید روی به همراه کربوکسی متیل سلولز به طور معنی داری باعث کاهش شاخص قهوه ای شدن در همه تیمارها نسبت به شاهد شد. تیمارهای نانواکسید روی 01/0 درصد و کربوکسی متیل سلولز 1 درصد بیشترین تاثیر را بر افت کاهش وزن داشتند. تیمار ترکیبی نانو اکسید روی 01/0 درصد و کربوکسی متیل سلولز 1 درصد نیز تاثیر بیشتری در حفظ مواد جامد قابل حل داشت. همچنین نانواکسیدروی و کربوکسی متیل سلولز در مدت انبارمانی، باعث حفظ اسیدیته کل گردیدند. تاثیر تیمارهای نانو اکسید روی و کربوکسی متیل سلولز بر مقدار ویتامین ث معنی دار نشد. نتایج نشان داد که استفاده از تیمارهای نانو اکسید روی و کربوکسی متیل سلولز می تواند به حفظ خواص کیفی میوه شلیل "رد گلد" کمک کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1025 -1033
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954609 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!