بررسی استراتژی های بهینه ی فرآیند بازیافت و بازیابی پسماند شهری اردبیل با آنالیزSWOT و ماتریس QSPM

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
آلودگی های محیط زیست ناشی از پسماندها به عنوان یکی از مشکلات اساسی مدیریت پسماند شهری است. از آن جایی که ارزیابی فرآیند بازیافت و بازیابی یکی از مهم ترین مراحل مدیریت پسماند شهری است، لذا این و ماتریس SWOT مطالعه با هدف تعیین استراتژی های بهینه فرآیند بازیافت و بازیابی پسماند شهری اردبیل با آنالیز در سال 1396 انجام گرفت. QSPM
مواد و روش ها
در این مطالعه ی توصیفی - تحلیلی، اطلاعات اولیه از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی متون، مشاهدات، بازدیدهای میدانی، مصاحبه های تخصصی و تکمیل پرسشنامه از 80 نفر افراد متخصص در این زمینه به ارزیابی گردید. QSPM و ماتریس SWOT دست آمد و در نهایت با روش آنالیز موقعیت کنونی فرآیند در ،IE
یافته ها
نمره نهایی عوامل داخلی 2.03 و عوامل خارجی 3.05 بدست آمد.مطابق ماتریس در بین استراتژی ها بر مبنای نمره ی جذابیت، گزینه حمایت از قابلیت های ،QSPM قرار گرفت. در ماتریس WO منطقه بازیافت و بازیابی پسماند جهت احداث کارخانه های مرتبط و ایجاد بازار کار برای جوانان بیکار متناسب با شرایط منطقه با امتیاز 11.57 به عنوان اولویت نخست معرفی گردید. در منطقه IE
نتیجه گیری
با توجه به وضعیت کنونی فرآیند بازیافت و بازیابی پسماند شهری اردبیل که مطابق ماتریس تغییر جهت قرار دارد بایستی سعی گردد از مزیت هایی که در فرصت ها نهفته است در جهت جبران نقاط ضعف فرآیند استفاده گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
165 تا 174
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954740 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!