بررسی اثر عصاره برگ زیتون بر خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی بر پایه زئین ذرت

پیام:
چکیده:
یکی از مهم ترین نگرانی های جهان امروز، حجم قابل توجهی از تجمع زباله ها ی مربوط به پلیمر های سنتزی مورد استفاده در بسته بندی موادغذایی می باشند. بنابراین فیلم های خوراکی زیست تخریب پذیر بهترین جایگزین برای پلاستیک ها و پلیمر های سنتزی هستند. به همین منظور در این پژوهش، فیلم های زیست تخریب پذیر زئین ذرت حاوی عصاره برگ زیتون در دو سطح غلظتی 10 و 15 درصد (وزنی/ وزنی)، تولید و خواص فیزیکی، مکانیکی، رنگ سنجی و ریزساختار بررسی گردید. نتایج آماری نشان داد که اثر تیمار بر خواص فیزیکی، مکانیکی و رنگ سنجی معنی دار (p<0.05) بود. نتایج نشان داد با افزودن عصاره 15درصد مقادیر ضخامت و جذب رطوبت نسبت به نمونه شاهد افزایش داشت. همچنین با افزایش درصد عصاره برگ زیتون کاهش قابل توجهی در حلالیت و نفوذپذیری بخار آب در هر سه رطوبت نسبی (33، 50 و 75 درصد) نسبت به نمونه شاهد مشاهده گردید. به طور کلی، از نتایج این تحقیق می توان دریافت که ترکیب کردن عصاره برگ زیتون به پلیمر زئین سبب بهبود برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
313 -324
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954860 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.