کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان با و بدون افسردگی پس از زایمان

پیام:
چکیده:
مقدمه
افسردگی اختلال روانی شایع پس از زایمان است که می تواند سبب کاهش سطح سلامتی زنان شود. مطالعات پراکنده ای ارتباط افسردگی با کیفیت زندگی زنان را بررسی کرده است.
هدف
کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان با و بدون افسردگی پس از زایمان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی استان مازندران.
مواد و روش ها
در یک مطالعه کوهورت آینده نگر، از 618 مادر باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی استان مازندران (95-1394) به روش خوشه ایچند گامه ای پرسشگری شد. داده ها با پرسشنامه افسردگی بعد از زایمان ادینبورگ و کیفیت زندگی کوتاه شده 36 سوالی طی بارداری و 8-6هفته پس از زایمان گرد آوری شد. میانگین نمره کلی و همچنین نمره سطوح مختلف کیفیت زندگی دو گروه زنان افسرده و غیر افسرده سنجیده شد. داده ها با آزمون های آماری تی-تست، آنالیز واریانس و پیرسون و رگرسیون خطی واکاوی شد.
نتایج
شیوع افسردگی پس از زایمان 7/22 درصد بود. تفاوت معنی دار بین میانگین نمره کلی کیفیت زندگی زنان غیر افسرده و افسرده بدست آمد(به ترتیب 59/11± 65/64 و 77/10 ±42/74) و افسردگی دوران بارداری و بعد از زایمان از متغیرهای پیش بینی کننده کیفیت زندگی بعد از زایمان بودند. کیفیت زندگی سطوح کارکرد جسمی ، سلامت روان، عملکرد اجتماعی، محدودیت سلامت جسمانی، محدودیت سلامت روان، خستگی یا نشاط و سلامت عمومی زنان افسرده کمتر از غیر افسرده بود (05/0P<). همچنین، میانگین نمره سطح درد این زنان به طور معنی دار بیش از زنان غیر افسرده بود.
نتیجه گیری
با توجه به شیوع بالای افسردگی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی زنان در دوران حساس بعد از زایمان برنامه های غربالگری و مداخله برای پیشگیری از افسردگی و بهبود کیفیت زندگی بعد از زایمان پیشنهاد می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954862 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.