بررسی تاثیر وبی منابع پزشکی مبتنی بر شواهد

پیام:
چکیده:
مقدمه
افزایش میزان تاثیر وب منابع پزشکی مبتنی بر شواهد، جهت به کارگیری اطلاعات مفید و روزآمد علمی حائز اهمیت است، بنابراین هدف از این مطالعه تعیین میزان تاثیر وب منابع پزشکی مبتنی بر شواهد است.
روش کار
این مطالعه از نوع کاربردی است که با استفاده از روش وب سنجی انجام شده است. جامعه آماری شامل6 منبع پزشکی مبتنی بر شواهد بود، علت انتخاب این پایگاه ها، اشتراک آن ها توسط دانشگاه و دسترسی پژوهشگران به آن ها بود. ابزار مورد استفاده، نرم افزارWebometric Analyst بود. داده های به دست آمده با استفاده از مشاهده مستقیم بعد از ورود به نرم افزار آماری Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته‏ ها: بر اساس داده های به دست آمده از نرم افزار Webometric Analyst، تاثیر وب منابع پزشکی مبتنی بر شواهد به این صورت بود: پایگاه Cochrane (56/34)، پایگاه ClinicalKey (47/21)، پایگاه MDConsult (14/19)، پایگاه ClinicalEvidence (72/11(، پایگاه Up To Date(48/10) و پایگاه Nursing Consult (33/2). بنابراین پایگاه Cochrane بیشترین تاثیر وب را داشت و پایگاه Nursing Consult کم ترین تاثیر وب را داشت.
نتیجه گیری
علی رغم اینکه منابع پزشکی مبتنی بر شواهد، جهت دستیابی سریع به شواهد پزشکی ایجاد شده اند، نتایج کلی این مطالعه نشان داد که در مجموع پایگاه ها از تاثیر وب پایینی برخوردار هستند، لازم است که فراهم کنندگان و صاحبان منابع مورد مطالعه با شناخت عواملی که در افزایش تاثیر وب منابع پزشکی مبتنی بر شواهد نقش اساسی دارند، گام های اساسی در جهت بهبود منابع خود بر دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
161 -167
لینک کوتاه:
magiran.com/p1955296 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.