ارزیابی هیدرولیکی حرکت سیل و پهنه بندی آن توسط مدل سازی عددی معادله سنت ونانت در رودخانه بستانک

پیام:
چکیده:
معادلات حرکت جریانهای غیردائمی در آبراهه های روباز معادلات پیوستگی و اندازه حرکت بوده و به معادلات سنت ونانت معروف هستند. بر حسب ساده سازیهایی که در این معادلات صورت می گیرد دسته بندی مدل های روندیابی عددی سیلاب صورت می پذیرد. از جمله روش های روندیابی سیلاب، مدل های امواج دینامیکی، سینماتیکی و مدل های هیدرولوژیکی کانوکس و ماسکینگام می باشند. در این تحقیق علاوه بر تشریح اصول معادلات سنت ونانت و مدل های عددی امواج دینامیکی، سینماتیکی و مدل های کانوکس و ماسکینگام، نتایج مورد مقایسه قرار گرفته است. برای این مهم از بازه رودخانه بستانک بین ایستگاه های هیدرومتری بادامک تا خانیمن در استان فارس بهره برده شد و با ارائه یک رابطه ریاضی نوین با استفاده از خروجی MIKE11 و EXCEL به پیش بینی دبی سیلاب و پهنه سیل گیر رودخانه و بیشینه عرض جریان سیل اقدام گردید. نتایج نشان دادند که مدل موج دینامیکی MIKE11 با اختلاف دبی 044/0 مترمکعب بر ثانیه نسبت به دبی اوج مشاهداتی مقدار دبی حداکثر را با دقت بالایی تخمین زده است و نتایج بهتری نسبت به سایر مدل ها دارد. همچنین روندیابی و پهنه بندی ریاضی سیل در میان روش های هیدرولوژیکی حاکی از نزدیکی نتایج هیدرولوژیکی ماسکینگام به کمک الگوی حداقل مربعات به مقدار 7/14384 متر مربع و کمترین خطا با مقادیر عددی MIKE11 و سیل مشاهداتی بوده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1955656 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!