فراوانی ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 و 2 در زنان باردار مبتلا به کم خونی فقر آهن در بندرعباس به روش Multiplex PCR

پیام:
چکیده:
هدف
ویروس هرپس سیمپلکس یک عامل بسیار شایع در بین بیماری های منتقله جنسی است و می تواند در نوزادی که در دوران پیش از تولد آلوده شده است، عوارض مخربی ایجاد کند. هدف از این مطالعه شناسایی و بررسی فراوانی ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 و 2 در زنان باردار مبتلابه کم خونی فقر آهن در شهر بندرعباس به روش Multiplex PCR می باشد.
روش ها
این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی بوده و حجم نمونه شامل 110 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان شهیدمحمدی شهر بندرعباس بود. در این بررسی 5 میلی لیتر از خون زنان باردار جهت انجام آزمایش های میکروب شناسی به آزمایشگاه منتقل شد. پس از استخراج DNA تکثیر DNA الگو به روش PCR انجام شد. متغیرهای سن، وضعیت بارداری و غیره موردبررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) تجزیه وتحلیل شدند.
نتایج
میانگین سنی افراد موردمطالعه 19/29 سال بود. از این تعداد 10 مورد دارای ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 و 3 نمونه دارای ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 2 بودند. در هیچ کدام از نمونه ها هر دو ویروس به طور همزمان شناسایی نشد.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که فراوانی هرپس ویروس در افراد موردمطالعه 81/11 درصد بود که این می تواند. با توجه به روند افزایشی رفتارهای پرخطر و بیماری های منتقله جنسی از قبیل هرپس تناسلی در بین افراد جامعه، آموزش، آگاه سازی و حمایت از مادر باردار و تهیه یک برنامه غربالگری کلینیکی و آزمایشگاهی برای پیشگیری از چنین بیماریهایی پیشنهاد می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
20 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1955662 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!