اثر بخشی مداخله آموزشی بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر شهر بندرعباس در خصوص پوکی استخوان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف
پوکی استخوان یک اختلال اسکلتی است و ویژگی بارز آن کاهش استحکام استخوان بوده و فرد را در معرض خطر شکستگی استخوان قرار می دهد. هدف از این مطالعه تعیین اثربخشی مداخله آموزشی بر میزان آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس در خصوص پوکی استخوان بود.
روش ها
در یک مطالعه مداخله ای از نوع نیمه تجربی 419 نفر از دانش آموزان پایه اول دبیرستان به روش تصادفی خوشه ایچند مرحله ای در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 گردید و از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آماری تی تست و تی زوجی برای آنالیز داده ها استفاده شد.
نتایج
میانگین امتیازات آگاهی و عملکرد در گروه های آزمون و شاهد قبل از آموزش تفاوت معنادار آماری نداشت. پس از آموزش میانگین امتیازات آگاهی و عملکرد گروه آزمون نسبت به گروه شاهد افزایش معناداری پیدا کرد. (p-value = 0.001). میانگین نمره عملکرد گروه مداخله از 2/22 در مرحله قبل از مداخله به 79/29 در مرحله بعد از مداخله تغییر یافت و این تفاوت ازنظر آماری معنی دار بود، (p = 0.028).
نتیجه گیری
با توجه به نتایج تحقیق حاضر، مداخله آموزشی به روش مذکور در ارتقا میزان آگاهی و نیز عملکرد دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستانی نسبت به پوکی استخوان تاثیرگذار بوده لذا برنامه ریزی و اجرای این مدل آموزشی در جامعه موردنظر می تواند در پیشگیری از بیماری مذکور در سنین بالاتر موثر باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
28 تا 35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1955663 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!