سنجش نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به خوددرمانی با دارو

پیام:
چکیده:
هدف
خوددرمانی در دانشجویان به عنوان افراد تحصیل کرده در جامعه یکی از مسائل مهم بهداشتی- اجتماعی به شمار می رود. بنابراین این پژوهش با هدف سنجش نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به خوددرمانی با دارو صورت گرفت.
روش ها
این مطالعه توصیفی مقطعی روی 483 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجام شد. نمونه ها به صورت ترکیبی، خوشه ای-تصادفی از 4 دانشکده انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد سه قسمتی خوددرمانی جمع آوری گردیدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های کای اسکور، تی- تست و آزمون همبستگی پیرسون تجزیه وتحلیل شدند.
نتایج
میانگین و انحراف معیار نمره نگرش و عملکرد دانشجویان به ترتیب 98/9±53/24 و 61/1±41/2 بود. تفاوت میانگین نمره نگرش و عملکرد دانشجویان در رشته های تحصیلی مختلف از نظر آماری معنی دار بود. همچنین همبستگی بین دو متغیر نگرش و عملکرد از نظر آماری معنی دار بود.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج میانگین نمره نگرش و عملکرد دانشجویان در این مطالعه در حد بسیار پایینی بود، ازاین رو تدوین برنامه های آموزشی مناسب در زمینه خوددرمانی موثر می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
36 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1955664 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!