بررسی شیوع رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه های آزاد و پیام نور شهرستان رودان

پیام:
چکیده:
هدف
مصرف موادمخدر، مشروبات الکلی و تماس جنسی غیرمتعارف از جمله رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی جوامع انسانی در عصر نوین می باشد که علاوه بر مشکلات بهداشتی متعدد، بنیان های فرهنگی اجتماعی جوامع را نیز با خطر مواجه می سازد و متاسفانه جوانان پرخطرترین و آسیب پذیرترین گروه ها برای گرایش به این رفتارها می باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع این رفتارها در دانشجویان شهرستان رودان انجام شد.
روش ها
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه های آزاد و پیام نور شهرستان رودان که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. تعداد نمونه 530 بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد. داده ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
یافته ها نشان داد شیوع مصرف مواد (مخدر، محرک، صنعتی، سنتی و...) 5/5 درصد (2/8 درصد پسران و 1/1 درصد در دختران) و مواد دخانی (سیگار، قلیان و تنباکو) 20 درصد (2/24 درصد در پسران و 4/16 درصد در دختران) می باشد. همچنین 5/10 درصد پسران و 9/2 درصد دختران سابقه تماس خارج از روابط زناشویی با جنس مخالف را در یک سال گذشته، تجربه کردند.
نتیجه گیری
این مطالعه ضرورت توجه بیشتر بر آسیب های اجتماعی از جمله رفتارهای پرخطر جنسی و مصرف موادمخدر و دخانی در دانشجویان را نشان می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1955665 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!