بررسی محتوای فلزات سنگین شامل سرب، آرسنیک و کادمیوم در برنج های وارداتی استان هرمزگان در سال 1395-1394

پیام:
چکیده:
هدف
آلودگی خاک ها و محیط های آبی با فلزات سنگین یک مشکل جدی و در حال گسترش است. ورود فلزات سنگین از طریق فعالیت های انسانی باعث آلودگی بسیاری از خاک ها شده است همچنین آلودگی برنج به فلزات سنگین و ورود آن به زنجیره غذایی می تواند اثرات مخربی بر سلامت انسان به همراه داشته باشد، هدف از این پژوهش بررسی محتوای فلزات سنگین در برنج های وارداتی هندی، پاکستانی و ایرانی بود.
روش ها
این مطالعه مقطعی- تحلیلی در سال 1395-1394 بر روی150 نمونه از برنج های مصرفی استان هرمزگان به روش تصادفی انجام شد. سنجش فلزات سنگین با استفاده از روش خاکسترسازی خشک و دستگاه طیف سنجی اتمی انجام شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و شاخص های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی تجزیه وتحلیل شدند.
نتایج
نتایج نشان داد میزان آلودگی برنج به فلزات سنگین وارد شده از کشورهای هندوستان و پاکستان و همچنین برنج های ایرانی مطابق با استاندارد ملی ایران در حد قابل قبول است. غلظت فلزات سرب، آرسنیک و کادمیوم در کل نمونه ها به ترتیب برابر 051/0، 075/0 و 019/0 میلی گرم در کیلوگرم بود.
نتیجه گیری
نتایج بیانگر آن است که میزان آلودگی به انواع فلزات سنگین در حد قابل قبول است و تفاوت اندک در مقدار فلزات سنگین احتمالا به عوامل متعددی چون وضعیت جغرافیایی منطقه کشت، ویژگی خاک، وضعیت صنعتی منطقه و... بستگی دارد. لذا پیشنهاد میگردد اندازه گیری دوره ای فلزات سنگین در خصوص ایجاد سیستم عملیاتی مناسب جهت تحقق امنیت غذایی و ترغیب کشاورزی ارگانیک صورت پذیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1955667 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!