احساس امنیت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین زنان شاغل در شهرداری ساری

پیام:
چکیده:
احساس امنیت اجتماعی یکی از شاخص های پیشرفت یک جامعه است که بدون آن جامعه دچار نوعی بی ثباتی شده و بهره وری افراد را پایین می آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین زنان شاغل در شهرداری ساری انجام پذیرفته است. روش تحقیق از نوع پیمایش و تبیینی است و داده ها با تکنیک پرسشنامه جمع آوری شدند. جامعه آماری پژوهش 1900 نفر از زنان شاغل در شهرداری ساری هستند که براساس جدول نمونه گیری استاندارد مورگان، 320 نفر به عنوان نمونه و با روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات از روایی لازم (اعتبار صوری و محتوایی) برخوردار بوده و آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 83/0 بوده است. در تحقیق حاضر از نرم افزارSPSS23 برای سنجش روابط علی- همبستگی و از انواع آزمون های آمار استنباطی پارامتریک همچون ضرایب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره با توجه به نرمال بودن داده ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین سن، احساس محرومیت نسبی با احساس امنیت اجتماعی رابطه معنا داری وجود ندارد؛ در حالی که بین احساس همبستگی اجتماعی، احساس مشارکت اجتماعی، احساس بیگانگی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، گرایش دینی و احساس امنیت اجتماعی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد؛ یعنی با افزایش این متغیرها میزان احساس امنیت بیشتر می شود و برعکس. همچنین، نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که اعتماد اجتماعی بیش ترین تاثیر را بر میزان احساس امنیت زنان دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -91
لینک کوتاه:
magiran.com/p1955730 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!