رابطه بین فرصت سرمایه گذاری شرکت ها و تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی

پیام:
چکیده:
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین فرصت سرمایه گذاری شرکت ها و تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور جهت اندازه گیری فرصت سرمایه گذاری از روش رتبه بندی شرکت ها بر اساس سه معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات، استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 77 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران است که در دوره زمانی 1382-1395 بررسی گردید و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیونی پانل دیتا انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بیشتر در مقایسه با سایر شرکت ها، تاخیر در گزارش حسابرسی کوتاه تری دارند. افزون بر این، بر مبنای آزمون تحلیل حساسیت، نتایج به دست آمده موید آن است که، بین فرصت سرمایه گذاری غیرعادی شرکت ها و تاخیر غیرعادی در گزارش حسابرسی رابطه منفی و معناداری برقرار است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1956371 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!