بررسی میزان پایداری اجزاء سود در دیدگاه مبانی اقتصادی با محاسبه ضریب حساسیت هر صنعت و مقایسه آن با میزان پایداری اجزاء سود در مبانی حسابداری

پیام:
چکیده:
سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و دیگر استفاده کنندگان از صورت های مالی همواره برای نیل به اهداف خود به دنبال پیش بینی سود می باشند از همین رو به دنبال درک این مسئله هستند، که کدام یک از اجزا سود بر پیش بینی سود تاثیر گذارتر و پایدارتر است. در پژوهش حاضر به بررسی میزان پایداری اجزاء سود ازدیدگاه مبانی اقتصادی شامل سود سیستماتیک وسود غیر سیستماتیک و مقایسه آن با مبانی حسابداری شامل سود نقدی و سود تعهدی در بازه زمانی 8 ساله بین سال های 1388تا 1395 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (طبقه بندی شده در 13 صنعت و مشتمل بر 1000 سال- شرکت) پرداخته شده است. با بررسی داده ها و تجزیه و تحلیل مدل رگرسیونی پژوهش نتایج فرضیه اول حاکی ازآن است که، بر اساس مبانی اقتصادی، سود سیستماتیک از سود غیرسیستماتیک پایدارتر است. همچنین نتایج حاصل از فرضیه دوم نشان می دهد که بر اساس مبانی حسابداری ، سودنقدی از سود تعهدی پایدارتر است. نتایج حاصل از آزمون اضافی بر اساس رگرسیون سالانه بیانگر این موضوع است که اجزاء سود در مبانی اقتصادی از اجزاء سود در مبانی حسابداری پایدارتراست بعبارت دیگر سود های ناشی از عوامل کلی اقتصاد (سود سیستماتیک) بیشترین پایداری و جزء تعهدی سود کمترین پایداری را دارد. همچنین صنعت کانی های فلزی، کاشی و سرامیک، مواد شیمیایی و کانی های غیرفلزی بیشترین ضریب حساسیت را نسبت به عوامل کلی اقتصاد دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 92
لینک کوتاه:
magiran.com/p1956374 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!