بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی اثر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به همین منظور تعداد 87 شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق برای سنجش محافظه کاری شرطی از دو معیار خان و واتسو احمد و دولمانو برای سنجش محافظه کاری غیرشرطی از معیار گیولی و هاین و احمد و دولمان استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی و اظهار نظر حسابرس نشان می دهد که رابطه معناداری بین محافظه کاری شرطی و تعدیل اظهار نظر حسابرس وجود ندارد. از طرفی بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی رابطه بین محافظه کاری غیرشرطی بر اساس مدل احمد و دولمان و اظهار نظر حسابرس، می توان گفت که بین محافظه کاری غیرشرطی و اظهار نظر حسابرس رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر با افزایش محافظه کاری غیرشرطی احتمال ارائه اظهار نظر تعدیل شده کاهش می یابد.
زبان:
فارسی
صفحات:
93 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p1956375 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!