بررسی تعیین کننده های سرمایه ای مسئولیت پذیری سلامت (مطالعه موردی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر شیراز)

پیام:
چکیده:

میزان مسئولیت پذیری سلامت نوجوانان و جوانان نقش بسزایی در تعیین وضعیت سلامت آن ها در دوره های آتی زندگی آن ها دارد. امروزه، سرمایه ها به عنوان دارایی های افراد فراتر از داشته های اقتصادی است. سرمایه های فرهنگی و اجتماعی در کنار سرمایه اقتصادی نقش عمده ای را در رفتارهای اجتماعی افراد بازی می کند. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان بر میزان مسئولیت پذیری سلامت آنها می باشد. چارچوب نظری به کار گرفته در تحقیق حاضر، ترکیبی از نظریه سرمایه بوردیو و سبک زندگی گیدنز است. جامعه آماری، دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز است و نمونه آماری 391 نفری پسر و دختر با استفاده از فرمول کوکران مورد بررسی قرار گرفته است. روش نمونه گیری، روش طبقه ای چند مرحله ای بوده است با استفاده از آمار آموزش و پرورش شیراز اعمال شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که به طور کلی، میزان مسئولیت پذیری سلامت دانش آموزان نامناسب است. میزان مسئولیت پذیری سلامت دانش آموزان به لحاظ جنسیت، وضع تحصیلی و تجربه بیماری خاص تفاوت معناداری ندارد. سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی به صورت مستقیم و سرمایه اقتصادی به صورت غیرمستقیم و به واسطه سرمایه فرهنگی، بر میزان مسئولیت پذیری سلامت تاثیر مثبت دارند. به طور کلی تحقیق حاضر، اهمیت سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تبیین مسئولیت پذیری سلامت دانش آموزان نشان می دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
131 -162
لینک کوتاه:
magiran.com/p1956412 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!