تاثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی از طریق اوقات فراغت در بین دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی از طریق اوقات فراغت در بین دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج است. روش تحقیق پژوهش حاضر از روش اجرا، پیمایشی، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر زمان، مقطی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان تربیت بدنی (مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 98-1397 بودند که از بین آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و با استفاده از فرمول مورگان تعداد 221 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. همچنین جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه های سبک زندگی میلر و اسمیت (1996)، اوقات فراغت مصطفی پور (1390) و صفاری نیاو روشن (1390) استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده های تحقیق از نرم افزار لیزرل استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که سبک زندگی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق اوقات فراغت تاثیر مثبت و معناداری بر هویت اجتماعی می گذارد. این در حالی بود که اوقات فراغت نیز به صورت مستقیم تاثیر مثبت و معناداری بر هویت داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
109 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p1956413 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!