بررسی تاثیر مشارکت در ورزش های تفریحی برکیفیت زندگی معلمان منطقه آزاد ماکو

پیام:
چکیده:

کیفیت زندگی به علت قرار داشتن این قشر در معرض عوامل استرس زای محیطی و شغلی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف پژوهش، مدل سازی ساختاری در تاثیر مشارکت در ورزش های تفریحی با نقش واسطه ای سبک زندگی بر کیفیت زندگی معلمان منطقه آزاد ماکو می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری مورد بررسی شامل، 2774 نفر از معلمان (زن، مرد) منطقه آزاد ماکو بود، که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای300 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. با توجه به نتایج، ابزارهای تحقیق از پایایی و روایی تشخیصی مطلوبی برخوردار بودند. برای شناسایی اثر متغیرهای تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری AMOS20 استفاده شد. یافته ها نشان داد، تاثیر معنی دار مشارکت در ورزش های تفریحی بر کیفیت زندگی معلمان منطقه آزاد ماکو تایید شد، همچنین نقش میانجی گری سبک زندگی با مشارکت در ورزش های تفریحی بر کیفیت زندگی معلمان منطقه آزاد ماکو ، تآثیر معنی داری داشت. بصورت کلی می توان اذعان داشت ، ورزش در ارتقای کیفیت زندگی نقش مهمی دارد. از این رو تدوین برنامه های مناسب برای بهبود مشارکت در ورزش های تفریحی و کیفیت زندگی معلمان پیشنهاد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1956415 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!