بررسی خشونت نسبت به ماماها در محل کار: مرور نظام مند

پیام:
چکیده:
مقدمه
خشونت در محل کار به صورت اعمال پرخاشگرانه نسبت به افرادی که در محل کار درحال انجام وظیفه هستند، تعریف می شود و در اشکال مختلفی مانند سوء استفاده کلامی، فیزیکی، ضرب و جرح، تجاوز، آزار و اذیت، زورگویی، اوباشگری، تهدید و رفتارهای زشت و ناپسند رخ می دهد.خشونت در محل کار در هر شغل و جایگاهی می تواند رخ بدهد.مطالعات متعددی نشان داده اند که خشونت در محیط های کار مامایی وجود دارد. در این راستا، هدف از مطالعه حاضر، مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه خشونت نسبت به ماماها در محل کار می باشد.
مواد و روش ها
در مطالعه مروری حاضر به منظور یافتن مطالعات مرتبط، پایگاه های اطلاعاتی SID،Irandoc، Scopus و Pubmed با استفاده از کلیدواژه های مبتنی بر MeSH(Medical Subject Headings) شامل: Workplaceaggression، Bullying، Workplaceviolence، violenceVerbal، Physicalviolenceو Midwifeو معادل فارسی آن ها شامل: خشونت در محل کار، خشونت کلامی، خشونت فیزیکی و نزاع به صورت جداگانه و ترکیب با کلمه "ماما" بدون محدودیت زمانی تا ماه آذر سال 1397 جستجو شدند. شایان ذکر است که برای بررسی مقالات از "فرم استخراج داده ها" که براساس هدف پژوهش توسط پژوهشگران طراحی شده بود، استفاده گردید و نتایج به صورت کیفی گزارش شدند.
یافته ها
از مجموع 216 مطالعه یافت شده، بعد از اعمال معیارهای ورود و خروج، در نهایت هفت مقاله وارد مطالعه شدکه طرح چهار مطالعه مقطعی، دو مطالعه توصیفی- اکتشافی و یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود. بیشترین شیوع گزارش شده به خشونت کلامی (3/83 درصد) اختصاص داشت که 60 درصد از این خشونت از سوی همراهان بیماران اعمال شده بود.
نتیجه گیری
با وجود بالابودن خشونت در رشته مامایی مطابق با درصدهای اعلام شده در مقالات لازم است این موضوع در ایران بیشتر مورد بررسی قرار گیرد تا بدین طریق عوامل موثر بر خشونت، منابع آن، تجارب ماما از خشونت و آثار حاصل از آن شناسایی شوند. در این ارتباط، پیشنهاد می گردد مسئولان هر بیمارستان با استفاده از پرسشنامه استاندارد، فراوانی و منابع خشونت را در بخش های مامایی شناسایی کنند و در کمک به رفع آن ها کوشا باشند؛ زیرا خشونت می تواند بر عملکرد شغلی و بهره وری آن ها و به تبع بر کیفیت مراقبت از بیماران و سلامت آن ها اثرگذار باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
50 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1956483 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.