بررسی تاثیر استفاده از مکمل حاوی تانن های متراکم شاه بلوط (Silvafeed) در جیره گاوهای شیری بر تخمیر، گوارش پذیری مواد مغذی و فعالیت آنزیم های میکروبی شکمبه در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثرات مکمل کردن جیرهگاوهای شیری با سطوح مختلف مکمل تجاری حاوی تانن های متراکم شاه بلوط (Silvafeed) بر فراسنجه های تولید گاز و تخمیر، گوارش پذیری مواد مغذی جیره و فعالیت آنزیم های هیدرولیتیک میکروبی شکمبه با استفاده از شیرابه ی شکمبه گاو در شرایط آزمایشگاهی بود. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد (بدون افزودن تانن متراکم) و مکمل نمودن جیره شاهد به ترتیب با سطوح 45/0، 90/0 و 35/1 گرم مکمل تجاری تانن های متراکم به ازای هر کیلوگرم ماده خشک جیره غذایی بر اساس توصیه شرکت سازنده بود. نتایج نشان داد که جیره های آزمایشی تاثیری بر حجم گاز تولیدی در کل زمان های انکوباسیون، پتانسیل (b) و نیز نرخ (c) تولید گاز نداشت (05/0P>). به استثنای غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه و سنتز پروتئین میکروبی که با افزایش سطح تانن متراکم در جیره به ترتیب به طور خطی کاهش و افزایش یافتند (05/0>P)، سایر فراسنجه های تخمیر تحت تاثیر سطح تانن در جیره قرار نگرفت (05/0P>). فعالیت آنزیم های فیبرولیتیک شکمبه شامل کربوکسی متیل سلولاز، میکروکریستالین سلولاز و فعالیت تجزیه کاغذ صافی تحت تاثیر مکمل سازی جیره با مکمل تانن قرار نگرفت (05/0P>). هرچند، فعالیت پروتئازی شکمبه با افزایش سطح تانن در جیره به طور خطی کاهش یافت (05/0>P). در کل، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که افزودن مکمل تانن های متراکم به جیره گاوهای شیری تا سطح 9/0 گرم در کیلوگرم ماده خشک در شرایط برون تنی سبب بهبود سوخت و ساز نیتروژن در شکمبه شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
517 -525
لینک کوتاه:
magiran.com/p1956929 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!