مطالعه یافته های اولتراسونوگرافی دستگاه ادراری در قوچ های نژاد لری بختیاری

پیام:
چکیده:
هدف از انجام این تحقیق تعیین میزان ارتباط و همبستگی بین اندازه گیری ابعاد کلیه ها (طول، عرض، ارتفاع و حجم) در اولتراسونوگرافی با ابعاد واقعی آن ها و بررسی یافته های اولتراسونوگرافی دستگاه ادراری قوچ نژاد لری بختیاری می باشد. مطالعه روی 20 راس قوچ نژاد لری بختیاری سالم انجام گرفت. جستجوی کلیه ها از طریق تهیگاه راست و جستجوی مثانه از طریق تهیگاه راست و به روش داخل مقعدی انجام گرفت. پس از ذبح دام ها ابعاد واقعی کلیه ها انداره گیری شد. از آزمون رگرسیون خطی و آنالیز همبستگی برای میزان همبستگی بین طول، عرض، ارتفاع و حجم کلیه ها در اولتراسونوگرافی با واقعیت استفاده گردید. 05/0=α مبنای قضاوت آماری لحاظ گردید. کلیه ی راست از خلف دنده ی 13 و در فضای بین دنده ای 12 و کلیه ی چپ در وسط تهیگاه راست قابل مشاهده بود. اکوژنسیته ی کلیه ها مشابه سایر حیوانات بود. ابعاد در کلیه های چپ و راست تقریبا یکسان بود. میانگین طول، عرض، ارتفاع و حجم کلیه ی راست به ترتیب 3/62، 2/30 ، 7/36 میلی متر و 1/32 سانتی متر مکعب، قطر کورتکس و مدولا به ترتیب 5/7 و 7/7 میلی متر، طول و عرض سینوس به ترتیب 4/30 و 8/9 و قطر پارانشیم 6/13 میلی متر بود. ارتباط مستقیم و مثبت بین طول، عرض، ارتفاع و حجم کلیه ی راست و چپ در اولتراسونوگرافی با طول، عرض، ارتفاع و حجم واقعی آن ها وجود دارد. مثانه فقط از طریق داخل مقعدی قابل اسکن بود. ادرار درون آن بدون اکو و دیواره ی آن صاف و یکنواخت بود. میزنای در هیچ کدام از قوچ ها قابل مشاهده نبود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
60 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p1957016 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!