تعیین توزیع مکانی تپه نبکا گونه Halocnemum Strobilaceum با بهره گیری از تابع G در دشت آق قلا استان گلستان

پیام:
چکیده:
درک فرایندهای پراکنش گیاهان و تحلیل الگوی مکانی آن ها، تاثیر برهم کنش گیاهان با محیط را آشکار می کند. نبکا به عنوان پدیده شاخص برهم کنش گیاه- رسوب نقش مهمی بر حفظ پوشش گیاهی و تثبیت ماسه های روان بازی می کند. این پژوهش با هدف ارزیابی برهم کنش نبکا و گیاه، بر اساس روش میدانی و اندازه گیری متغیرهای مورفومتری و ثبت موقعیت دقیق 322 نبکا و 119 گیاه در بخشی از دشت آق قلا در شمال غربی استان گلستان، انجام شد. برای بررسی الگوی پراکنش مکانی نبکاها و گیاهان و همچنین ارتباط متقابل بین آن ها و تاثیر متغیرهای خاک بر الگوی پراکنش آن ها، از توابع تک و دو متغیر G و تابع همبستگی نشان دار استفاده شد. نتایج تابع مکانی همبستگی جفتی تک متغیره نشان داد که الگوی پراکنش گیاه Halocnemum Strobilaceum در فاصله های بین 0 تا 23 متر، پراکنده و نامنظم است و این بدین معناست که گیاهان برای شکل گیری دارای رقابت خاصی با یکدیگر نیستند. علاوه بر آن، الگوی مکانی نبکاها نیز در فاصله های بین 0 تا 23 متر به صورت پراکنده است. همچنین نتایج تابع دو متغیره g(r) در فاصله های بین صفر تا 50 متر نشان داد که گیاه و نبکا ارتباط متقابل مثبتی با یکدیگر داشته و بر شکل گیری و پراکنش یکدیگر تاثیر مستقیم می گذارند. نتایج تابع همبستگی نشان دار kmm(r) نشان داد که به احتمال 95% ویژگی های خاک از جمله: هدایت الکتریکی، اسیدیته، ماده آلی، نسبت جذب سدیم، سدیم تبادلی و کج شدگی رسوبات نبکا بر الگوی پراکنش نبکاها در این منطقه تاثیرگذار هستند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1957062 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!