برآورد آلبیدو سطح زمین در رخساره های ژئومورفولوژی دشت یزد-اردکان با بهره گیری از تصاویر ماهواره لندست 8

پیام:
چکیده:
آلبیدو (سپیدایی) سطح زمین یکی از مهم ترین متغیرهای ژئوفیزیک کنترل کننده در مطالعات بیلان انرژی سطح است. این کمیت از مولفه های مورد نیاز برای بررسی های محیطی و اقلیمی است. سنجش از دور به عنوان ابزاری کارآمد برای پایش گسترده آلبیدو سطوح زمین، در دهه های اخیر معرفی شده است و روابط مختلفی برای برآورد آن به وسیله داده های ماهواره ای، ارائه شده است. تاکنون از طریق داده های سنجنده های مختلف، محاسبه ضریب آلبیدو انجام شده است. در پژوهش حاضر، مقدار آلبیدو سطح رخساره های مختلف ژئومورفولوژی، اراضی زراعی و پوشش آسفالت در دشت یزد- اردکان با بهره گیری از روش جدید محاسبه مبتنی بر داده های رقومی سنجنده عملیاتی تصویرساز سرزمین (OLI) ماهواره لندست 8 انجام شد. در این راستا، داده های مورد نیاز از هر فراداده 9 تصویر لندست 8 در فصل تابستان و پاییز سال1396 استخراج شد. سپس با بهره گیری از داده های هواشناسی، آلبیدو برآوردشد. نتایج نشان داد که بین مقدار آلبیدو در رخساره های متفاوت و دیگر پوشش سطح زمین، اختلاف وجود دارد. میانگین آلبیدو سطح در اراضی رسی 30/0، سنگفرش 22/0، تپه ماسه ای 24/0، اراضی بایر 26/0، پهنه ماسه ای 24/0، اراضی زراعی 23/0 و در سطوح آسفالت 24/0 متغیر بوده است. بیشترین مقادیر آلبیدو برآوردشده با داده های رقومی OLI، به ترتیب در رخساره های اراضی رسی بدون پوشش، اراضی رسی با پوشش، اراضی بایر، تپه ماسه ای بدون مالچ، پهنه ماسه ای، تپه ماسه ای مالچ پاشی شده، پوشش سطحی آسفالت، اراضی زراعی و سنگفرش بیابان دیده شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1957063 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!