تحلیل و پهنه بندی طوفان های گردوغبار در شرق ایران

پیام:
چکیده:
یکی از پدیده های مخرب در مناطق خشک و بیابانی، گردوغبار است که می تواند اثرات زیانباری بر روی محیط زیست و زندگی بشر داشته باشد. نیمه شرقی کشور به علت موقعیت جغرافیایی و قرار گیری در مسیر بادهای 120 روزه، همواره در معرض این پدیده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و پهنه بندی طوفان های گردوغبار در شرق ایران انجام شد. به این منظور داده های ساعتی تعداد روزهای همراه با گردو غبار، کد پدیده، دید افقی، سمت و سرعت باد برای 17 ایستگاه هواشناسی شرق ایران طی دوره 1986 تا 2016 بررسی و با استفاده از کدهای مربوط به پدیده طوفان گردو غبار، تحلیل های آماری انجام شد. سپس نوع و مقدار روند به ترتیب توسط آماره های من-کندال و سنس استیمیتور تعیین شد. در آخر، با استفاده از نرم افزار WRPLOT View گل غبار منطقه ترسیم شد. نتایج نشان داد که فراوانی طوفان های گردوغبار در تیرماه بیشترین و در آذرماه کمترین بوده است. شدت و گسترش گردوغبار و روند معنی داری آن در جنوب شرق بیشتر از سایر مناطق است. نتایج گل غبار سالانه نیز نشان داد که جهت و سرعت بادهای مولد طوفان گردو غبار در شرق و غرب منطقه متفاوت است. بادهای طوفان زا در نیمه شرقی در جهت جغرافیایی 70 تا 300 درجه موافق چرخش عقربه های ساعت می وزند، در حالی که در نوار غربی منطقه، جهت های طوفان بین 260 تا280 درجه با سرعت بیش از 11 متر بر ثانیه است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p1957066 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!