تعیین عوامل موثر بر کیفیت خدمات استادیوم آزادی از دیدگاه تماشاگران

پیام:
چکیده:
هدف
حضور تماشاگران در رویدادهای ورزشی سبب تولید درآمد اقتصادی بالایی می شود و از عواملی که تاثیر بسزایی در حضور تماشاگران دارد کیفیت خدمات مجموعه ورزشی است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی عوامل مختلف موثر بر کیفیت خدمات استادیوم آزادی بود. روش شناشی: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. نمونه ی آماری این پژوهش 265 نفر از تماشاگرانی بودند که در دیدار دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران حضور داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق برگرفته مربوط به پرسشنامه رساله دکتری شانکدر دانشگاه اوهایو است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصین مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت (89/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از بسته ی نرم افزاری SPSS 16 به منظور توصیف متغیرها و آزمون فرضیه های تحقیق (در سطح معناداری 05/0) و نرم افزار لیزرل جهت انجام تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.
یافته ها
نتایج تحلیل عاملی نشان داد متغیرهای محیط مجموعه ورزشی (با بار عاملی 85/0)، تعامل کارکنان مجموعه ورزشی (با بار عاملی 73/0)، قیمت محصولات و خدمات (با بار عاملی 71/0) و کیفیت دسترسی به مجموعه ورزشی (با بار عاملی 57/0) تاثیر معنی داری روی کیفیت خدمات مجموعه ورزشی داشتند. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد متغیرهای دسترسی به مجموعه ورزشی (با میانگین رتبه 37/3)، تعامل کارکنان (با میانگین رتبه 22/2)، محیط مجموعه ورزشی (با میانگین رتبه 26/2) و قیمت محصولات و خدمات (با میانگین رتبه 16/2) به ترتیب مهم ترین عوامل موثر بر کیفیت خدمات مجموعه ورزشی آزادی بودند.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت از دیدگاه تماشاگران محیط مجموعه ورزشی بیشترین تاثیر را روی کیفیت خدمات در استادیوم آزادی دارد که باید بیش از سایر متغیرها به آن توجه نمود
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1957124 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.